Podnikanie

Charakteristika a založenie v. o. s.

Počuli ste už o verejnej obchodnej spoločnosti? Alebo si plánujete jednu takú založiť? Tento typ spoločnosti u nás nie je veľmi rozšírený. Poradíme vám, čo všetko by ste mali o tomto type spoločnosti vedieť, a tiež to, ako si ju založiť a prevádzkovať. Na Slovensku v podstate existujú 4 základné typy spoločností. A to je verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť.

zmluva

Základná charakteristika v. o. s.

Kto môže byť zakladateľom tejto spoločnosti? Môže to byť fyzická a rovnako aj právnická osoba, ktorá spĺňa všetky všeobecné podmienky potrebné pre tento úkon. Založiť ju môžu len minimálne dve osoby. Avšak platí tu pravidlo, že osoba smie byť neobmedzeným ručiteľom iba v jednej spoločnosti. Verejná obchodná spoločnosť je osobnou obchodnou spoločnosťou, a nie kapitálovou, ako to je pri eseročke alebo akciovej spoločnosti. To znamená, že spoločníci nie sú povinný vytvoriť základné imanie.

Čo sa týka ručenia vo v. o. s., spoločníci ručia neobmedzene, teda celým svojím majetkom. Aj z tohto dôvodu je málo ľudí, ktorí sa rozhodnú založiť túto spoločnosť. Výhodné ju založiť je najmä v malom súkromnom podnikaní, napríklad pri remeselnej činnosti alebo maloobchode. Nesmie vykonávať žiadnu nepodnikateľskú činnosť.

podnikanie

Ako vzniká v. o. s.

Založenie v.o.s. náročný proces, pri ktorom sa vám jednoznačne zíde pomoc skúseného advokáta.

Základným dokumentom pre založenie tejto spoločnosti je spoločenská zmluva. V spoločenskej zmluve musia byť uvedené základné údaje o spoločnosti, určenie spoločníkov ich menom a bydliskom, v prípade právnickej osoby sídlom a názvom. Dokument nadobúda platnosť úradne overenými podpismi spoločníkov. Následne sa vykoná návrh na vklad spoločnosti do Obchodného registra, ktorý podpisujú všetci spoločníci. Návrh sa podáva elektronicky alebo cez Jednotné kontaktné miesto – Živnostenský úrad.

Ak sú splnené všetky požadované podmienky, súd rozhodne o zápise spoločnosti do OR. Týmto zápisom spoločnosť vznikla.